Tasdik ve Denetim Hizmetleri
Denetim:
Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. 
 
Muhasebe Denetimi Hizmetleri:
Tüm muhasebe türlerinin üretip sunduğu mali bilgilerin, beklenen amaçları  yerine getirebilmesi, öncelikle bu bilgilerinin doğruluğuna bağlıdır. İşte tüm muhasebe belgelerinin, verilerinin ve bilgilerinin doğruluğu hakkında bir kanıya ulaşmak için geliştirilen muhasebe dalıdır.

 • VERGİ DENETİMİ
I- Denetim, Tasdik Ve Raporlama

 • A) Gelir/Kurumlar Vergisi İşlemleri
  1. Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri
  2. Kesinti Suretiyle Ödenen Vergilerin İadesi İşlemleri
  3. Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
  4. Tasfiye, Tür Değişikliği, Birleşme, Devir, Bölünme İşlemleri

 • B) Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
  1. İade, Mahsup, Tecil-Terkin İşlemleri
  2. Dahilde İşleme İzni/Belgesi İşlemleri

 • C) Diğer Denetim ve Tasdik İşlemleri
  1. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
  2. Fonların Sermayeye Eklenmesi
  3. Ödenmiş Sermayenin Tespiti
  4. Kredilerle İlgili Tespit İşlemleri
  5. Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
  6. S.G.K. İlişiksizlik Belgesi
  7. Şirket Değerleme
  8. İthalatçı Belgesi (İthalatçı Bilgi Formu)
  9. Arge İndirimi Raporu, Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (TÜBİTAK)
  10.Yatırım Teşvik Kapatma Raporu
  11.Kooperatif ve Birlik Bağımsız Denetimi
  12.Özel Amaçlı Raporlar

 • II- Vergi İhtilafları
  A) Vergi İncelemeleri
  B) Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası)
  C) Vergi Davaları
  D) İzaha Davet


I
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır